Jautā mācītājam

Ja Tev ir kāds jautājums, kas nedod Tev mieru, tad droši to jautā draudzes mācītājam P. Tervitam
Tavs e-pasts:
Temats:
Teksts:
Ieraksti drošības tekstu "jautajums"
Mēs ticam PDF Drukāt E-pasts

Mēs, kā draudze, ticam:

- Svētajiem Rakstiem jeb Bībelei kā vienīgajai ticības atziņas mērauklai, kas ir katra kristieša un draudzes dzīves un mācības autoritāte un norma. Bībele ir Dieva atklāsme, kas dota caur dievišķo inspirāciju Svētā Gara vadībā, attiecīgās grāmatas autoram, tās sarakstīšanas laikā.

- Vienam dzīvam un patiesam Dievam, visa Radītājam, mūžīgajam Tēvam, kas ir visspēcīgs, visur klātesošs un visu zinošs Gars, kas atklājas Trīsvienībā: Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā.

- Jēzum Kristum kā Trīsvienīgā Dieva vienpiedzimušajam Dēlam, dzimušam no jaunavas Marijas. Mēs ticam Viņa bezgrēcīgajai dzīvei, miršanai pie krusta mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanai no mirušajiem, uzbraukšanai debesīs un atkalatnākšanai zemes virsū Savā godībā.

- Svētajam Garam, kas pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu, modinot cilvēkā grēkapziņu, strādājot pie cilvēka jaunpiedzimšanas, piepildot ticīgos ar dievišķo spēku un piešķirot gara dāvanas.

- Ka Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības, svētu un nevainīgu būtni, kurš nepaklausības dēļ apgrēkojās un atrodas zem Dieva soda.

- Ka Dievs savā mīlestībā nevēlas sodīt cilvēku par viņa grēkiem, bet ar sava Dēla Jēzus Kristus nāvi dod cilvēkam iespēju saņemt Viņa žēlastības dāvanu – jaunpiedzimšanu, kas ir katra cilvēka personīgs piedzīvojums. Jaunpiedzimšanas rezultātā cilvēks spēj apliecināt Jēzu Kristu par personīgu Pestītāju.

- Ka universālā draudze ir Kristus miesa, kuras galva ir Kristus un pie kuras pieder visi, kas ieguvuši glābšanu. Lokālā draudze sastāv no atpestītiem cilvēkiem, kas savu piedzīvojumu ir apliecinājuši bībelīgā pagremdē un brīvprātīgi apvienojušies draudzē, lai slavētu Dievu un kalpotu Viņam, garīgi pieaugtu un mantotu cilvēkus Kristum.

- Jēzus Kristus atkalatnākšanai savā godībā, kad Viņš uzcels no nāves mirušos un tiesās pasauli Savā taisnībā tiesas dienā, kurā katram cilvēkam būs jāstājas Dieva priekšā, lai atbildētu par savu dzīvi, atpestītiem saņemot mūžīgo dzīvību un algu, grēcīgiem saņemot mūžīgu sodu.

 

Draudzes mērķi:

PIELŪGSME (Romiešiem 12,1, Kolosiešiem 3, 16, Psalms 150)

pagodināt Dieva vārdu, slavējot Viņu par to, kas Viņš ir un ko Viņš dara, un pielūdzot Viņu

EVAŅĢELIZĀCIJA (Mateja 28, 18-20)

paplašināt Dieva valstības robežas zemes virsū, iepazīstinot cilvēkus ar Dievu

SADRAUDZĪBA (Apustuļu darbi 2, 42)

būt sadraudzībā citam ar citu, aizlūdzot, iedrošinot un palīdzot

PIEAUGŠANA (Kolosiešiem 2, 6-7)

stiprināt savas attiecības ar Dievu, lūdzot, lasot Viņa vārdu un mācoties to

KALPOŠANA (1.Pētera 4, 10-11)

kalpot Dievam un līdzcilvēkiem, tālāk dodot to, ko no Dieva esam saņēmuši

 

Nākošā tiešraide:

svētdien, plkst. 11:00

Tuvākie pasākumi

Sv Jūl 28 @11:00 -
Dievkalpojums
Sv Aug 04 @11:00 -
Dievkalpojums

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 342 viesi 

mūs atrast

Platā iela 13, Ventspils, Latvija, LV-3601

Kancelejas darba laiki

T. 10.00-18.00 P.9.00-17.00

Iespēja ziedot

Tev ir iespēja piedalīties draudzes darbā, ziedojot tam savus finansu līdzekļus.

lasi vairāk